Bảng giá iPhone

 

Chú thích máy mới và máy đã qua sử dụng:

  • 100% : Máy mới 100%, nguyên seal zin Apple, kiểm tra trên Website Apple báo chưa Active

  • 99,9% : Máy đã dùng nhưng rất kĩ, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp

  • 99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có trầy xước nhẹ không đáng kể

  • 98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy sau hoặc máy có cấn nhẹ không đáng kể

iPhone 15 Promax Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 15 Promax - eSIM - 256GB 100% - Black 27.900.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 256GB 100% - White 29.000.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 256GB 100% - Blue 28.100.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 256GB 100% - Natural 29.100.000
iPhone 15 Promax - VN - 256GB 100% - Black 29.800.000
iPhone 15 Promax - VN - 256GB 100% - White 29.800.000
iPhone 15 Promax - VN - 256GB 100% - Blue 29.200.000
iPhone 15 Promax - VN - 256GB 100% - Natural 29.600.000
iPhone 15 Promax - 2 sim - 256GB 100% - Black 34.500.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 512GB 100% - Black 32.000.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 512GB 100% - White 33.600.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 512GB 100% - Blue 32.200.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 512GB 100% - Natural 33.900.000
iPhone 15 Promax - VN - 512GB 100% - Black 36.600.000
iPhone 15 Promax - VN - 512GB 100% - White 36.600.000
iPhone 15 Promax - VN - 512GB 100% - Blue 36.600.000
iPhone 15 Promax - VN - 512GB 100% - Natural 36.600.000
iPhone 15 Promax - 2 sim - 512GB 100% - White 39.600.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 1 TB 100% - Black 34.900.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 1 TB 100% - White 36.500.000
iPhone 15 Promax - eSIM - 1 TB 100% - Blue 35.400.000
iPhone 15 Promax - VN - 1 TB 100% - Blue 42.500.000
iPhone 15 Promax - VN - 1 TB 100% - Natural 43.800.000
iPhone 15 Promax - 2 sim - 1TB 100% - Black 45.300.000
iPhone 15 Promax - 2 sim - 1TB 100% - White 45.500.000
iPhone 15 Promax - 2 sim - 1TB 100% - Natural 44.900.000
iPhone 15 Pro Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 15 Pro - eSIM - 128GB 100% - Black 23.600.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 128GB 100% - White 24.800.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 128GB 100% - Blue 23.500.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 128GB 100% - Natural 24.800.000
iPhone 15 Pro - VN - 128GB 100% - Black 25.100.000
iPhone 15 Pro - VN - 128GB 100% - White 25.100.000
iPhone 15 Pro - VN - 128GB 100% - Blue 25.100.000
iPhone 15 Pro - VN - 128GB 100% - Natural 25.100.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 256GB 100% - Black 25.700.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 256GB 100% - White 25.600.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 256GB 100% - Blue 25.900.000
iPhone 15 Pro - eSIM - 256GB 100% - Natural 25.900.000
iPhone 15 Pro - VN - 256GB 100% - Black 25.000.000
iPhone 15 Pro - VN - 256GB 100% - White 28.200.000
iPhone 15 Pro - VN - 256GB 100% - Blue 28.200.000
iPhone 15 Pro - VN - 256GB 100% - Natural 28.200.000
iPhone 15 Pro - eSim - 512GB 100% - Black 30.200.000
iPhone 15 Pro - eSim - 512GB 100% - White 30.200.000
iPhone 15 Pro - eSim - 512GB 100% - Blue 28.900.000
iPhone 15 Pro - eSim - 512GB 100% - Natural 30.200.000
iPhone 15 Pro - eSim - 1TB 100% - Black 29.900.000
iPhone 15 Pro - eSim - 1TB 100% - Natural 32.500.000
iPhone 15 Plus Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 15 Plus - VN - 128GB 100% - Black 22.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 128GB 100% - Blue 22.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 128GB 100% - Green 22.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 128GB 100% - Yellow 22.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 128GB 100% - Pink 22.500.000
iPhone 15 Plus - eSim- 128GB 100% - Black 20.500.000
iPhone 15 Plus - eSim- 128GB 100% - Blue 22.500.000
iPhone 15 Plus - eSim- 128GB 100% - Green 22.500.000
iPhone 15 Plus - eSim- 128GB 100% - Yellow 22.500.000
iPhone 15 Plus - eSim- 128GB 100% - Pink 22.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Black 25.400.000
iPhone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Blue 25.400.000
Phone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Green 25.400.000
Phone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Yellow 25.400.000
iPhone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Pink 25.400.000
Phone 15 Plus - VN - 256GB 100% - Blue 25.400.000
iPhone 15 Plus - eSim - 256GB 100% - Black 23.000.000
iPhone 15 Plus - eSim - 256GB 100% - Blue 25.000.000
iPhone 15 Plus - eSim - 256GB 100% - Green 24.500.000
iPhone 15 Plus - eSim - 256GB 100% - Yellow 24.500.000
iPhone 15 Plus - eSim - 256GB 100% - Pink 25.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 512GB 100% - Black 31.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 512GB 100% - Blue 31.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 512GB 100% - Green 31.500.000
iPhone 15 Plus - VN - 512GB 100% - Yellow 31.500.000
iPhone 15 Plus - eSim - 512GB 100% - Black 24.700.000
iPhone 15 Plus - eSim - 512GB 100% - Blue 24.700.000
iPhone 15 Plus - eSim - 512GB 100% - Yellow 25.500.000
iPhone 15 Plus - eSim - 512GB 100% - Pink 25.500.000
iPhone 15 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 15 - VN - 128GB 100% - Black 19.500.000
iPhone 15 - VN - 128GB 100% - Blue 19.500.000
iPhone 15 - VN - 128GB 100% - Green 19.500.000
iPhone 15 - VN - 128GB 100% - Yellow 19.500.000
iPhone 15 - VN - 128GB 100% - Pink 19.500.000
iPhone 15 - eSim - 128GB 100% - Black 18.200.000
iPhone 15 - eSim - 128GB 100% - Blue 18.700.000
iPhone 15 - eSim - 128GB 100% - Green 18.800.000
iPhone 15 - eSim - 128GB 100% - Yellow 18.200.000
iPhone 15 - 1 sim - 128GB 100% - Pink 19.500.000
iPhone 15 - VN - 256GB 100% - Black 22.900.000
iPhone 15 - VN - 256GB 100% - Blue 22.900.000
iPhone 15 - VN - 256GB 100% - Green 22.900.000
iPhone 15 - VN - 256GB 100% - Pink 23.500.00
iPhone 15 - eSim - 256GB 100% - Black 20.200.000
iPhone 15 - eSim - 512GB 100% - Black 22.200.000
iPhone 15 - eSim - 512GB 100% - Blue 22.200.000
iPhone 15 - eSim - 512GB 100% -Green 22.200.000
iPhone 15 - eSim - 512GB 100% - Yellow 22.200.000
iPhone 15 - eSim - 512GB 100% - Pink 22.500.000
iPhone 14 Promax Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 14 Promax - eSIM - 128GB 98% - Black - pin 8.x 19.500.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 256GB 98% - Purple - pin 8.x 22.000.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 256GB 98% - Purple - pin 9.x 23.200.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 512GB 99% - Black - pin 9.x 24.200.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 512GB 99% - Gold - pin 9.x 25.600.000
iPhone 14 Promax - 2 sim - 512GB 99% - Purple - pin 9.x 25.700.000
iPhone 14 Promax - VN - 1TB 99% - Gold - pin 9.x 28.700.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 128GB 100% - White 26.5200.000
iPhone 14 Promax - VN - 128GB 100% - Purple 27.700.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 256GB 100% - Black 27.500.000
iPhone 14 Promax - eSIM - 256GB 100% - Gold 27.500.000
iPhone 14 Promax - VN - 256GB 100% - Purple 28.200.000
iPhone 14 Promax - eSIM -512GB 100% - Black 28.900.000
iPhone 14 Pro Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 14 Pro - eSIM - 128GB 100% - Purple 23.500.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 256GB 100% - Black 24.900.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 256GB 100% - Purple 24.900.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 512GB 100% - Black 26.900.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 512GB 100% - Gold 27.200.000
iPhone 14 Pro - VN - 1TB 100% - White 28.500.000
iPhone 14 Pro - VN - 1TB 100% - Purple 28.500.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 1TB 100% - White 28.200.000
iPhone 14 Pro - eSIM - 1TB 100% - Purple 28.200.000
iPhone 14 Pro - VN - 128GB 99% - Gold - pin 100% 21.200.000
iPhone 14 Pro - eSim - 128GB 99% - Gold - pin 9.x 19.400.000
iPhone 14 Pro - eSim - 128GB 99% - Purple - pin 9.x 19.200.000
iPhone 14 Pro - eSim - 128GB 99% - Purple - pin 9.x 18.900.000
iPhone 14 Pro - eSim - 256GB 99% - White - pin 9.x 20.500.000
iPhone 14 Pro - eSim - 256GB 99% - White - pin 8.x 20.000.000
iPhone 14 Pro - eSim - 256GB 99% - Purple - pin 9.x 20.500.000
iPhone 14 Plus Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 14 Plus - VN - 128GB 100% - Black 20.500.000
iPhone 14 Plus - VN - 128GB 100% - White 20.500.000
iPhone 14 Plus - VN - 128GB 100% - Blue 20.500.000
iPhone 14 Plus - VN - 128GB 100% - Purple 20.700.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - Black 18.400.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - White 18.400.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - Red 18.200.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - Blue 18.200.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - Purple 18.700.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 128GB 100% - Yellow 18.300.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 256GB 100% - Black 19.700.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 256GB 100% - Blue 19.700.000
iPhone 14 Plus - eSIM - 256GB 100% - Purple 19.800.000
iPhone 14 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 14 - eSIM - 128GB 100% - Black 16.500.000
iPhone 14 - eSIM - 128GB 100% - Purple 16.100.000
iPhone 14 - eSIM - 128GB 100% - Yellow 16.700.000
iPhone 14 - eSIM - 128GB 100% - red 16.500.000
iPhone 14 - eSIM - 256GB 100% - Black 19.200.000
iPhone 13 Promax Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 13 Promax - 128GB 97% - Green - pin 8.x 15.900.000
iPhone 13 Promax - 128GB 97% - Black - pin 8.x 15.900.000
iPhone 13 Promax - 256GB 97% - Black - pin 8.x 16.900.000
iPhone 13 Pro Mới / Màu Giá
iPhone 13 Pro - VN - 256GB 100% - Black 22.500.000
iPhone 13 Mới / Màu Giá
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - Black 16.400.000
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - White 16.400.000
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - Rose 16.400.000
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - Blue 16.400.000
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - Green 16.400.000
iPhone 13 - VN - 128GB 100% - Pink 16.400.000
iPhone 13 - eSim - 128GB 100% - Pink 16.200.000
iPhone 13 - VN - 256GB 100% - Pink 18.800.000
iPhone 13 - eSim - 256GB 100% - White 18.400.000
iPhone 13 - eSim - 256GB 100% - Blue 18.200.000
iPhone 13 mini Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 13 mini - VN - 128GB 100% - Red 13.500.000
iPhone 13 mini - VN - 256GB 100% - White 14.600.000
iPhone 13 mini - VN - 256GB 100% - Red 14.600.000
iPhone 13 mini - VN - 256GB 100% - Blue 14.600.000
iPhone 13 mini - VN - 256GB 100% - Green 14.600.000
iPhone 13 mini - VN - 256GB 100% - Pink 14.600.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - Black 15.800.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - White 15.800.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - Red 15.800.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - Blue 15.800.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - Green 15.800.000
iPhone 13 mini - VN - 512GB 100% - Pink 15.800.000
iPhone 12 Pro Max Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 12 ProMax - 128GB 99% - Gold - Pin 100% 13.800.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 98% - Gold - Pin 100% 13.500.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 99% - Gold - in 8.x 13.400.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 98% - Gold - Pin 8.x 12.900.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 98% - Blue - Pin 100% 13.000.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 98% - Blue - Pin 8.x 12.500.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 97% - Blue - Pin 9.x 12.200.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 97% - Blue - Pin 8.x 11.800.000
iPhone 12 ProMax - 128GB 99% - Black - Pin 100% 13.500.00
iPhone 12 ProMax - 128GB 99% - Black - Pin 8.x 13.000.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 99% - Gold - Pin 100% 14.500.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 98% - Gold - Pin 100% 14.000.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 99% - Gold - Pin 8.x 13.900.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 97% - Gold - Pin 100% 13.400.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 97% - Gold - Pin 8.x 12.900.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 99% - Blue - Pin 100% 14.300.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 98% - Blue - Pin 100% 13.800.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 99% - Blue - Pin 8.x 13.900.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 99% - Blue - Pin 8.x 13.400.000
iPhone 12 ProMax - 256GB 97% - Blue - Pin 100% 13.200.000
iPhone 12 ProMax - 512GB 99% - Blue- Pin 100% 14.900.000
iPhone 12 ProMax - 512GB 98% - Blue- Pin 100% 14.400.000
iPhone 12 ProMax - 512GB 98% - Blue- Pin 8.x 13.600.000
iPhone 12 ProMax - 512GB 97% - Blue- Pin 100% 13.700.000
iPhone 12 ProMax - 512GB 96% - Blue - Pin 89% 13.300.000
iPhone 12 Pro Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 12 Pro - 128GB 99% - Gold - Pin 100% 11.700.000
iPhone 12 Pro - 128GB 98% - Gold - Pin 100% 11.300.000
iPhone 12 Pro - 128GB 99% - Gold - Pin 8.x 11.300.000
iPhone 12 Pro - 128GB 98% - Gold - Pin 8.x 10.900.000
iPhone 12 Pro - 128GB 97% - Gold - Pin 100% 10.700.000
iPhone 12 Pro - 128GB 97% - Blue- Pin 8.x 10.300.000
iPhone 12 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 12 - VN - 64GB 100% - Purple 13.300.000
iPhone 12 - VN - 64GB 100% - Green 13.300.000
iPhone 12 - LL - 64GB 100% - Black 12.700.000
iPhone 12 - LL - 64GB 100% - White 12.700.000
iPhone 12 - LL - 64GB 100% - Blue 12.700.000
iPhone 12 - VN - 128GB 100% - Black 14.800.000
iPhone 12 - VN - 128GB 100% - Green 14.800.000
iPhone 12 - LL - 128GB 100% - White 14.200.000
iPhone 12 - LL - 128GB 100% - Green 14.300.000
iPhone 12 - 128GB 99% - Green - Pin 100% 9.800.000
iPhone 12 - 128GB 98% - Green - Pin 100% 10.200.000
iPhone 12 - 128GB 99% - Green - Pin 8.x 9.700.000
iPhone 12 - 128GB 98% - Green - Pin 8.x 9.400.000
iPhone 12 - 128GB Green - Pin 8.x 97% - Green - Pin 100% 9.300.000
iPhone 12 - 128GB 98% - Green - Pin 8.x 8.900.000
iPhone 11 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 11 - 64GB 99% - Green - Pin 92% 8.500.000
iPhone 11 - 64GB 99% - Green - Pin 100% 8.600.000
iPhone 11 - 64GB 98% - Green - Pin 100% 8.200.000
iPhone 11 - 64GB 98% - Green - Pin 89% 7.900.000
iPhone 11 - 64GB 97% - Green - Pin 100% 7.800.000
iPhone 11 - 64GB 97% - Green - Pin 86% 7.500.000
iPhone 11 - 64GB 98% - White - Pin 90% 8.200.000
iPhone 11 - 64GB 99% - White - Pin 89% 8.300.000
iPhone 11 - 64GB 98% - White - Pin 100% 8.300.000
iPhone 11 - 64GB 97% - White - Pin 85% 7.500.000
iPhone 11 Pro Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 11 Pro max Mới / Màu Giá (VNĐ)
11Pro max - 64GB 98% - Gold - Pin 100% 10.900.00
11Pro max - 64GB 99% - Gold - Pin 100% 11.200.000
11Pro max - 64GB 98% - Gold - Pin 8.x 10.500.000
11Pro max - 64GB 99% - Gold - Pin 8.x 10.800.000
11Pro max - 256GB 99% - Gold - Pin 100% 11.900.000
11Pro max - 256GB 99% - Gold - Pin 8x 11.500.000
11Pro max - 256GB 97% - Gold - Pin 100% 11.500.000
11Pro max - 256GB 97% - Gold - Pin 8.x 10.900.000
11Pro max - 256GB 98% - Green - Pin 100% 11.500.000
11Pro max - 256GB 99% - Green - Pin 100% 11.800.000
1Pro max - 256GB 98% - Green - Pin 8.x 11.200.000
11Pro max - 256GB 99% - Green - Pin 8.x 11.500.000
11Pro max - 256GB 98% - Black - Pin 100% 11.500.000
11Pro max - 256GB - Pin 91% 99% - Black - Pin 100% 11.800.000
11Pro max - 256GB - Pin 87% 98% - Black - Pin 8.x 11.200.000
11Pro max - 256GB - Pin 87% 99% - Black - Pin 8.x 11.500.000
iPhone XS Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone XS - 64GB 98% - Black - Pin 100% 6.190.000
iPhone XS - 64GB 99% - Black - Pin 88% 6.390.000
iPhone XS - 64GB 97% - Black - Pin 100% 5.790.000
iPhone XS - 64GB 97% - Black - Pin 86% 5.490.000
iPhone XS - 64GB 99% - White - Pin 100% 6.490.000
iPhone XS - 64GB 98% - Gold - Pin 100% 6.590.000
iPhone XS - 64GB 99% - Gold- Pin 86% 6.690.000
iPhone XS - 64GB 97% - Gold - Pin 100% 6.190.000
iPhone XS - 256GB 99% - Black - Pin 100% 6.490.000
iPhone XS - 256GB 98% - Black - Pin 97% 6.190.000
iPhone XS max Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone XS max - 64GB 98% - Black - Pin 100% 7.490.000
iPhone XS max - 64GB 98% - Gold - Pin 100% 7.790.000
iPhone XS max - 256GB 98% - Gold- Pin 100% 9.290.000
iPhone XS max - 256GB 98% - Gold- Pin 85% 8.890.000
iPhone XS max - 256GB 97% - Gold- Pin 100% 8.890.000
iPhone XS max - 256GB 98% - White- Pin 100% 9.290.000
iPhone XS max - 256GB 98% - Black- Pin 100% 9.190.000
iPhone XS max - 256GB 98% - Black- Pin 91% 8.990.000
iPhone XS max - 256GB 98% - Black- Pin 85% 8.690.000
iPhone X Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone X - 64GB - Pin 100% 98% - Black 5.800.000
iPhone X - 64GB - Pin 100% 97% - Black 5.500.000
iPhone X - 64GB - Pin 100% 98% - White 5.900.000
iPhone X - 64GB - Pin 100% 97% - White 5.600.000
iPhone 8 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 8 - 64GB 99% - Black - Pin 100% 3.490.000
iPhone 8 - 64GB 99% - White - Pin 100% 3.490.000
iPhone 8 - 64GB 99% - Gold - Pin 100% 3.490.000
iPhone 8 - 64GB 99% - Black - Pin 100% 3.490.000
iPhone 8 - 64GB 99% - White - Pin 100% 4.290.000
iPhone 8 - 64GB 99% - Gold - Pin 100% 4.290.000
iPhone 8Plus Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 8Plus - 64GB 99% - Black - Pin 100% 4.490.000
iPhone 8Plus - 64GB 99% - White - Pin 100% 4.490.000
iPhone 8Plus - 64GB 99% - Gold - Pin 100% 4.490.000
iPhone 8Plus - 256GB 99% - Black - Pin 100% 5.290.000
iPhone 8Plus - 256GB 99% - White - Pin 100% 5.290.000
iPhone 8Plus - 256GB 99% - Gold - Pin 100% 5.290.000
iPhone 7 Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 7 - 32GB 99% - Black - Pin 100% 2.190.000
iPhone 7 - 32GB 99% - White - Pin 100% 2.190.000
iPhone 7 - 32GB 99% - Gold - Pin 100% 2.190.000
iPhone 7 - 128GB 99% - Black - Pin 100% 2.590.000
iPhone 7 - 128GB 99% - White - Pin 100% 2.590.000
iPhone 7 - 128GB 99% - Gold - Pin 100% 2.590.000
iPhone 7 Plus Mới / Màu Giá (VNĐ)
iPhone 7Plus - 32GB 99% - Black - Pin 100% 2.990.000
iPhone 7Plus - 32GB 99% - White - Pin 100% 2.990.000
iPhone 7Plus - 32GB 99% - Rose - Pin 100% 2.990.000
iPhone 7Plus - 32GB 99% - Gold - Pin 100% 2.990.000
iPhone 7Plus - 128GB 99% - Black - Pin 100% 3.490.000
iPhone 7Plus - 128GB 99% - White - Pin 100% 3.590.000
iPhone 7Plus - 128GB 99% - Rose - Pin 100% 3.590.000
iPhone 7Plus - 128GB 99% - Gold - Pin 100% 3.590.000
iPhone 7Plus - 256GB 99% - Black - Pin 100% 3.890.000

Tài sản quý nhất của bạn là gì?

Ở Đại Tín Mobile – Tài sản quý nhất là khách hàng. Khách hàng luôn được trân trọng và là động lực để Đại Tín phát triển vững vàng hơn.

Mình đã mua 3 cái điện thoại iPhone và một cái Macbook Pro ở Đại Tín Mobile. Dù sản phẩm là like new > 90% nhưng sài không sửa lần nào huống chi là sản phẩm new 100%. Mua hàng trái táo bị cắn đến đây là yên tâm nhất

Ms. Hà Vũ

Baseline Parkstone
Đi kèm với chất lượng tốt là giá thành hợp lí, cộng thêm chủ tiệm nhiệt tình hỗ trợ trên mọi mặt trận, có cơ hội sẽ ủng hộ và giới thiệu thêm cho bạn bè

Ms. Minh Thư

Manulife VietNam
Cửa hàng bán rất uy tín, chủ tư vấn hổ trợ nhiệt tình. Có nhu cầu là ủng hộ cửa hàng liền không cần suy nghĩ nha mọi người. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mr. Xuân Trọng

VinCommerce
Chất lượng máy và chế độ bảo hành rất tốt. Chủ tiệm có tâm tư vấn rất nhiệt tình cho khách hàng

Ms. Hoa Trần

Bosch Viet Nam
Good services, Good price ! ❤❤❤

Mr. Vương Quân

CEO, Gia Bảo Security
Đã sửa chữa, thay pin, thay màn hình, dán kính... các loại từ iPhone 5 đến nay; chỉ có thể nói RẤT NGON, RẤT TẬN TÂM và 1000% sẽ đến tiếp nữa. Cám ơn Đại Tín Mobile.

Mr. Tuấn Hoàng

Deputy Director, Mobile Entertainment Corp.
Hàng xài ngon, giá tốt và giao hàng nhanh, rất nhiệt tình

Ms. Diễm An

C&C Korean Cosmetics
Thân thiện và chất lượng. Ủng hộ dài dài...

Mr. Quang Thái

HR Manager, Chefman
Nhanh. Gọn. Nhiệt tình. Đúng việc. Quá đủ để trở thành một địa chỉ tin cậy!

Mr. Vũ Thái Hà

Founder & Director, Life+
Mình đã từng thay mặt kính iPhone X tại Đại Tín Mobile. Thực hiện nhanh, nhiệt tình, uy tín, vui vẻ... có dịp sẽ tiếp tục ủng hộ Đại Tín Mobile.

Ms. Ngân Xinh

Uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý

Mr. Cường Phạm

Leader, Prudential VietNam
Uy tín ông chủ nhiệt tình nửa rất là ok ok ok luôn đó

Mr. Đào Châu

Manager, Korea MilkTea
Dịch vụ chất lượng cao, nhanh gọn, uy tín, đặc biệt anh chủ siêu dễ thương nhiệt tình.

Doctor Minh Quang

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Đã mua hàng của shop cả máy cũ và máy mới, ko có gì để phàn nàn, nhanh gọn lẹ uy tín chính xác anh chủ bao dễ mến.

Mr. Vương Nguyễn

Leader, Comma Media
Mình khg có thời gian đem điện thoại đi chờ sửa, giao cho cửa hàng thì rất sợ lộ dữ liệu. Cho đến khi mình biết đến Đại Tín mobile. Anh chủ lại tư vấn rất nhiệt tình và chu đáo. Giờ hết sợ đth bị hư rồi ^^

Ms. Chi Trần

Madison Media
Mình đã từng mua 2 iPhone cho Cha Mẹ mình bên này, mặc dù điện thoại đã sử dụng nhưng như mới 100%, anh chủ nhiệt tình, vui vẻ, hỗ trợ hết mình. Điện thoại xài chất lượng Cha Mẹ mình rất thích

Mr. Hoàng Quốc

IT Team Leader
Dịch vụ tốt, tận tâm, nhiệt tình. Chúc Đại Tín Mobile buôn may bán đắt. Hữu xạ tự nhiên hương!

Ms. Bích Ngọc

Trường nghề - Quân Khu 7
Đã mua hàng vs sửa chữa tại đây. Chủ quán uy tín đặc biệt nhiệt tình. Chả đc gì đc cái máy ngon bổ rẻ bảo hành hậu mãi rất ok. Sẽ ủng hộ dài dài. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mr. Chánh Nghĩa

IT Team Leader, Codestringers Viet Nam
Tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể. Nói chung là các bạn nên thử và không phải hối tiếc❤️❤️❤️❤️❤️

Ms. Hoàng Mai Hương

Manager, PVI Media
Mình đến đây sửa iPhone. Cửa hàng nhiệt tình, uy tín. Sửa máy đạt yêu cầu, chất lượng tốt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ms. Ngọc Hiếu

Agribank Tân Bình
Nhiệt tình, chất lượng rất OK. Làm tốt hơn mấy thằng lớn bên ngoài. Mình đã đem iPad Mini, Apple Watch sửa khắp nơi, báo giá lại mắc, sửa không chạy, phải qua Đại Tín sủa mới dùng được! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mr. Tâm Đỉnh

Deputy Director, Mobile Entertainment Corp.
Mang iWatch từ khi mới ra series 2, mất 1 năm ko dùng đc vì ko hiểu bị gì! Đanh potay, nhờ bạn giới thiệu Đại Tín Mobile, khám bệnh và cưu sống cái Apple Watch. Uy tín và chất lượng, thank you

Mr. Lân Bảo

CEO, Thẩm Định Giá Việt Tín
Chủ rất dễ thương, giá rẻ và uy tín

Mr. Sơn Hà

PM, eDoctor JSC
Mình đã sửa hơn 10 cái iPhone và iPad tại Đại Tín Mobile. Ở đây luôn báo đúng "bệnh" (tình trạng hư hỏng), tốc độ sửa chữa nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt là xài rất ổn định. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ms. Linh Huỳnh

CEO, Công Thọ 2
Đại tín mua bán rất uy tín ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mr. Francisco Pham

PM, GHN.vn
Đại ca bán điện thoại có tâm nhất SG đây 😊

Ms. Dung Hoà

Head of Business - Global market, Thetan Arena